Chuyển tới nội dung

Bài tập lớn thay thế bài thi tự luận môn Kỹ năng lãnh đạo (KNM005)

15.06.2021

Môn Kỹ năng lãnh đạo gồm có 6 phòng thi: 03, 05, 07, 15, 24, 28

Chi tiếp xem trong tập tin đính kèm.

Tệp tin đính kèm:

Bài viết khác