Chuyển tới nội dung

Giới thiệu

I. Vị trí và chức năng:

1. Trung tâm Giáo dục thường xuyên là đơn vị sự nghiệp thuộc Trường Đại học Tài nguyên và Môi trường Hà Nội, có chức năng tổ chức đào tạo hệ vừa làm vừa học, văn bằng hai và đào tạo từ xa ở trình độ đại học về các ngành, lĩnh vực thuộc phạm vi đào tạo của Trường Đại học Tài nguyên và Môi trường Hà Nội và các ngành, lĩnh vực khác theo nhu cầu xã hội; tổ chức đào tạo kỹ năng mềm cho sinh viên, cán bộ ngành tài nguyên môi trường và xã hội; nghiên cứu khoa học, chuyển giao công nghệ, dịch vụ khoa học công nghệ; cung cấp dịch vụ về đào tạo, bồi dưỡng theo vị trí việc làm, kiến thức chuyên môn nghiệp vụ ngành tài nguyên và môi trường theo quy định của pháp luật; tổ chức sản xuất, tư vấn, cung ứng dịch vụ các lĩnh vực của ngành tài nguyên và môi trường theo quy định của pháp luật.

2. Là đơn vị hạch toán phụ thuộc, có con dấu riêng, được mở tài khoản tiền gửi tại các ngân hàng Nhà nước theo quy định của pháp luật, không có tư cách pháp nhân độc lập.

II. Nhiệm vụ và quyền hạn:

1. Xây dựng và tổ chức thực hiện chương trình, kế hoạch phát triển toàn diện Trung tâm phù hợp với chiến lược phát triển của Trường Đại học Tài nguyên và Môi trường Hà Nội và của Bộ Tài nguyên và Môi trường.

2. Nghiên cứu phát triển chương trình, tài liệu đào tạo hệ vừa làm vừa học, văn bằng hai, đào tạo từ xa và kỹ năng mềm; chương trình đào tạo, bồi dưỡng lĩnh vực tài nguyên và môi trường và các lĩnh vực khác trình cấp có thẩm quyền phê duyệt và tổ chức thực hiện.

3. Tuyển sinh, tổ chức các khóa đào tạo hệ vừa làm vừa học, văn băng hai và đào tạo từ xa; các khóa đào tạo, bồi dưỡng lĩnh vực tài nguyên và môi trường và các lĩnh vực khác theo quy định.

4. Tổ chức thi và cấp chứng chỉ ngoại ngữ, tin học cho sinh viên (sinh viên đại học, cao đẳng, học viên cao học, nghiên cứu sinh) ngành tài nguyên và môi trường và xã hội theo quy định của pháp luật.

5. Tổ chức đào tạo kỹ năng mềm cho sinh viên, cán bộ ngành tài nguyên môi trường và xã hội.

6. Hợp tác, liên kết với các cơ quan tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước để đào tạo hệ vừa làm vừa học, văn bằng hai và đào tạo từ xa; các khóa đào tạo, bồi dưỡng lĩnh vực tài nguyên và môi trường và các lĩnh vực khác theo quy định của pháp luật.

7. Được quyền đại diện Nhà trường ký hợp đồng với các cơ quan, tổ chức, cá nhân có tư cách pháp nhân và có đủ các điều kiện để tổ chức các khóa đào tạo, bồi dưỡng mà pháp luật cho phép.

8. Là đầu mối phối hợp với các khoa, bộ môn trong trường và các đơn vị cùa ngành tài nguyên và môi trường xây dựng kế hoạch giảng dạy, điều phối giảng viên, quản lý quá trình học tập các khóa đào tạo hệ vừa làm vừa học, văn bằng hai và đào tạo từ xa và các khóa đào tạo, bồi dưỡng đảm bảo chất lượng hiệu quả.

9. Được ký hợp đồng để tư vấn, nghiên cứu, chuyển giao khoa học công nghệ lĩnh vực tài nguyên và môi trường và các lĩnh vực khác với các cá nhân, đơn vị trong và ngoài Bộ Tài nguyên và Môi trường; cung cấp dịch vụ tư vấn, nghiên cứu khoa học, chuyên giao công nghệ theo quy định của pháp luật như:

- Tư vấn, kinh doanh, dịch vụ về điều tra, đánh giá đất đai; lập quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất; xây dựng cơ sở dữ liệu đất đai.

- Tư vấn, dịch vụ thủ tục hành chính về đất đai.

- Tư vấn, kinh doanh, dịch vụ về đo đạc và bản đồ.

- Tư vấn, kinh doanh, dịch vụ về khoan nước dưới đất, thăm dò nước dưới đất; khai thác, sử dụng tài nguyên nước, xả nước thải vào nguồn nước; điều tra cơ bản, tư vấn lập quy hoạch, đề án, báo cáo tài nguyên nước.

- Tư vấn, kinh doanh, dịch vụ thăm dò khoáng sản; khai thác khoáng sản.

- Tư vấn, kinh doanh, dịch vụ quan trắc môi trường; đánh giá môi trường chiến lược, đánh giá tác động môi trường, kế hoạch bảo vệ môi trường.

10. Được sử dụng các loại giấy phép, phù hiệu, Logo, trang Web và tên của Trường Đại học Tài nguyên và Môi trường Hà Nội phục vụ cho các hoạt động của Trung tâm khi được sự đồng ý của Hiệu trưởng.

11. Quản lý viên chức, người lao động, tài chính, tài sản thuộc Trung tâm theo phân cấp của Hiệu trưởng và quy định của pháp luật; báo cáo định kỳ, đột xuất tình hình thực hiện nhiệm vụ được giao và các hoạt động của Trung tâm theo quy định.

12. Thực hiện các nhiệm vụ khác khi được Hiệu trưởng giao.

III. Cơ cấu tổ chức

1. Ths. Đặng Hữu Mạnh                   Chức vụ: Giám đốc

Email: dhmanh@hunre.edu.vn 

2. Ths. Hoàng Xuân Hiếu                  Chức vụ: Phó Giám đốc

Email: hxhieu@hunre.edu.vn 

3. Ths. Trương Thị Thảo                  Chức vụ: Chuyên viên

Email: ttthao.cbcc@hunre.edu.vn      

4. Ths. Nguyễn Duy Hiến                  Chức vụ: Chuyên viên

Email: ndhien.cbcc@hunre.edu.vn    

5. Ths. Phan Thị Thơ                        Chức vụ: Chuyên viên

Email: pttho@hunre.edu.vn     

6. Ths. Nguyễn Tiến Dũng                Chức vụ: Chuyên viên

Email: ntdung.gdtx@hunre.edu.vn    

7. CN. Phạm Thị Huệ                       Chức vụ: Chuyên viên

Email: pthue@hunre.edu.vn    

8. CN. Tống Thị Tuyết                     Chức vụ: Phụ trách kế toán

Email: tttuyet.gdtx@hunre.edu.vn     

9. CN. Đỗ Thị Hằng Thu                  Chức vụ: Kế toán viên

Email: dhthu@hunre.edu.vn    

10. Ths. Trần Thị Thanh Hương      Chức vụ: Giảng viên

Email: ttthuong@hunre.edu.vn

11. Ths. Đồng Sỹ Nguyên                  Chức vụ: Chuyên viên

Email: dsnguyen@hunre.edu.vn

12. CN. Phạm Quang Việt                Chức vụ: Chuyên viên

Email: Vietsardc1978@gmail.com