Chuyển tới nội dung

Giới thiệu

I. Vị trí và chức năng

Trung tâm Giáo dục thường xuyên trực thuộc trường Đại học Tài nguyên và Môi trường Hà Nội được thành lập theo Quyết định số 2139/QĐ-TĐHHN ngày 13 tháng 6 năm 2018 của Hiệu trưởng trường Đại học Tài nguyên và Môi trường Hà Nội. Trung tâm GDTX hoạt động dưới sự lãnh đạo trực tiếp của Ban Giám hiệu Trường Đại học Tài nguyên và Môi trường Hà Nội, có chức năng tổ chức đào tạo hệ vừa làm vừa học, văn bằng hai và đào tạo từ xa ở trình độ đại học về các ngành, lĩnh vực thuộc phạm vi đào tạo Trường Đại học Tài nguyên và Môi trường Hà Nội và các ngành, lĩnh vực khác theo nhu cầu xã hội; tổ chức đào tạo kỹ năng mềm cho sinh viên, cán bộ ngành tài nguyên môi trường và xã hội; nghiên cứu khoa học, chuyển giao công nghệ, dịch vụ khoa học công nghệ; cung cấp dịch vụ về đào tạo, bồi dưỡng theo vị trí việc làm, kiến thức chuyên môn nghiệp vụ ngành tài nguyên và môi trường theo quy định của pháp luật; tổ chức sản xuất, tư vấn, cung ứng dịch vụ các lĩnh vực của ngành tài nguyên và môi trường theo quy định của pháp luật.

II. Nhiệm vụ và quyền hạn

1. Xây dựng và tổ chức thực hiện chương trình, kế hoạch phát triển toàn diện Trung tâm phù hợp với chiến lược phát triển của Trường Đại học Tài nguyên và Môi trường Hà Nội và của Bộ Tài nguyên và Môi trường.

2. Nghiên cứu phát triển chương trình, tài liệu đào tạo hệ vừa làm vừa học, văn bằng hai, đào tạo từ xa và kỹ năng mềm; chương trình đào tạo, bồi dưỡng lĩnh vực tài nguyên và môi trường và các lĩnh vực khác trình cấp có thẩm quyền phê duyệt và tổ chức thực hiện.

3. Tuyển sinh, tổ chức các khóa đào tạo hệ vừa làm vừa học, văn bằng hai và đào tạo từ xa; các khóa đào tạo, bồi dưỡng lĩnh vực tài nguyên và môi trường và các lĩnh vực khác theo quy định.

4. Tổ chức thi và cấp chứng chỉ ngoại ngữ, tin học cho sinh viên (sinh viên đại học, cao đẳng, học viên cao học, nghiên cứu sinh) ngành tài nguyên và môi trường và xã hội theo quy định của pháp luật.

5. Tổ chức đào tạo kỹ năng mềm cho sinh viên, cán bộ ngành tài nguyên môi trường và xã hội.

6. Hợp tác, liên kết với các cơ quan tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước để đào tạo hệ vừa làm vừa học, văn bằng hai và đào tạo từ xa; các khóa đào tạo, bồi dưỡng lĩnh vực tài nguyên và môi trường và các lĩnh vực khác theo quy định của pháp luật.

7. Được quyền đại diện Nhà trường ký hợp đồng với các cơ quan, tổ chức, cá nhân có tư cách pháp nhân và có đủ các điều kiện để tổ chức các khóa đào tạo, bồi dưỡng mà pháp luật cho phép.

8. Là đầu mối phối hợp với các khoa, bộ môn trong trường và các đơn vị cùa ngành tài nguyên và môi trường xây dựng kế hoạch giảng dạy, điều phối giảng viên, quản lý quá trình học tập các khóa đào tạo hệ vừa làm vừa học, văn bằng hai và đào tạo từ xa và các khóa đào tạo, bồi dưỡng đảm bảo chất lượng hiệu quả.

9. Được ký hợp đồng để tư vấn, nghiên cứu, chuyển giao khoa học công nghệ lĩnh vực tài nguyên và môi trường và các lĩnh vực khác với các cá nhân, đơn vị trong và ngoài Bộ Tài nguyên và Môi trường; cung cấp dịch vụ tư vấn, nghiên cứu khoa học, chuyển giao công nghệ theo quy định của pháp luật như:

- Tư vấn, kinh doanh, dịch vụ về điều tra, đánh giá đất đai; lập quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất; xây dựng cơ sở dữ liệu đất đai.

- Tư vấn, dịch vụ thủ tục hành chính về đất đai.

- Tư vấn, kinh doanh, dịch vụ về đo đạc và bản đồ.

- Tư vấn, kinh doanh, dịch vụ về khoan nước dưới đất, thăm dò nước dưới đất; khai thác, sử dụng tài nguyên nước, xả nước thải vào nguồn nước; điều tra cơ bản, tư vấn lập quy hoạch, đề án, báo cáo tài nguyên nước.

- Tư vấn, kinh doanh, dịch vụ thăm dò khoáng sản; khai thác khoáng sản.

- Tư vấn, kinh doanh, dịch vụ quan trắc môi trường; đánh giá môi trường chiến lược, đánh giá tác động môi trường, kế hoạch bảo vệ môi trường. 

10. Được sử dụng các loại giấy phép, phù hiệu, Logo, trang Web và tên của Trường Đại học Tài nguyên và Môi trường Hà Nội phục vụ cho các hoạt động của Trung tâm khi được sự đồng ý của Hiệu trưởng.

11. Quản lý viên chức, người lao động, tài chính, tài sản thuộc Trung tâm theo phân cấp của Hiệu trưởng và quy định của pháp luật; báo cáo định kỳ, đột xuất tình hình thực hiện nhiệm vụ được giao và các hoạt động của Trung tâm theo quy định.

12. Thực hiện các nhiệm vụ khác khi được Hiệu trưởng giao.

III. Cơ cấu tổ chức

STT

Thông tin

  1.  

Phạm Đức Quán

Chức vụ

Phó Giám đốc phụ trách

Học vị

Kỹ sư

Số điện thoại

0983054815

Email

pdquan@hunre.edu.vn

  1.  

Trương Thị Thảo

Chức vụ

Chuyên viên

Học vị

Thạc sĩ

Số điện thoại

0978020767

Email

thaotruongvp@gmail.com

  1.  

Nguyễn Thị Nhung

Chức vụ

Chuyên viên

Học vị

Thạc sĩ

Số điện thoại

0987.686.875

Email

hongnhungdhtnmt@gmail.com

  1.  

 Nguyễn Thị Mai Hương

Chức vụ

Chuyên viên

Học vị

Tiến sĩ

Số điện thoại

0869204118

Email

ntmhuong@hunre.edu.vn

  1.  

Nguyễn Duy Hiến

Chức vụ

Chuyên viên

Học vị

Thạc sĩ

Số điện thoại

0968225879

Email

duyhien2604@gmail.com

  1.  

Phan Thị Thơ

Chức vụ

Chuyên viên

Học vị

Cử nhân

Số điện thoại

0386750292

Email

phantho2304@gmail.com

  1.  

Nguyễn Tiến Dũng

Chức vụ

Chuyên viên

Học vị

Cử nhân

Số điện thoại

0972.22.12.96

Email

dungnt.hunre@gmail.com

  1.  

Tống Thị Tuyết

Chức vụ

Phụ trách Kế toán 

Học vị

Cử nhân

Số điện thoại

0981.205.834

Email

tongtuyetnb1994@gmail.com

  1.  

Nguyễn Thu Hương

Chức vụ

Kế toán viên

Học vị

Cử nhân

Số điện thoại

0983488929

Email

huong505@gmail.com

10.

Trần Mạnh Hùng

Chức vụ

Giảng viên

Học vị

Tiến sĩ

Số điện thoại

0904888258

Email

tmhung@hunre.edu.vn